Stalni predstavnik za kontakt sa organima SRN, Austrije i Srbije


Usluga je namenjena prevoznicima koji svakodnevno obavljaju prevoz tereta preko teritorije SRN. Klijenti koji se odluče za ovu uslugu za svako vozilo kojim nameravaju da obavljaju prevoz u SRN dobijaju mapu sa uputstvom za vozače i kontakt podacima, kako bi u slučaju potrebe odmah mogli da se obrate našem stručnom osoblju, odnosno na koje će odmah za sva pitanja uputiti predstavnike nemačkih kontrolnih organa.

  •  Izrada potvrde o stalnom predstavniku za svako vozilo 

(svako vozilo koje je prijavljeno da će obavljati prevoz robe na teritoriji SRN će imati potvrdu sa svim podacima o Stalnom predstavniku. Ukoliko dođe do kontrole ili provere, redovne ili vanredne, vozač bi trebao potvrdu da da nadležnom organu koji stupa u kontakt sa predstavnikom)

  • Komunikacija sa organima SR Nemačke (naše stručno osoblje po zahtevu klijenta ili predstavnika nadležnih organa obavlja komunikaciju sa nemačkim organima

(saobraćajna policija, prekršajne službe, carinski organi kontrole, Savezna služba za prevoz robe, nadležna ministarstva) u funkciji predstavnika/ zastupnika)

  • Prijem pošte u ime klijenta na adresu opunomoćenika u SR Nemačkoj

(kao stalni predstavnik preuzimamo prijem službene pošte u ime klijenta na adresi našeg predstavništva u SRN, kao i telefonske upite nadležnih organa)

  • Savetodavna usluga u slučaju redovne kontrole pri pripremi dokumentacije i/ili priprema pismenih odgovora na zahtev organa SR Nemačke

(po potrebi pripremamo pismene odgovore na zahtev nemačkih organa za klijente, a obračun se vrši po posebnoj tarifi)

 

CENOVNIK 

 

OPIS

Broj upućenih radnika

Cena

Cena za članove PUMEDTRANS**

Godišnja naknada za uslugu stalnog predstavnika u SRN i Austrija*

 do 5

150 €

120 

 6 do 10

225 €

180 

 11 do 25

300 €

240 

 26 do 50

375 €

300 

 51 do 100

450 €

360 

 101 i više

525 €

420 

Stručna i savetodavna pomoć po radnom satu kod prekršajnih postupaka i u drugim slučajevima komunikacije sa nemačkim organima. U slučajevima kada je već izrečena kazna ili zadržana kaucija za plaćanje kazne, varijabilni deo - naknada za uspešno obavljen posao se ugovara u odnosu na iznos ostvarenog umanjenja.

37,50 € /h

25 € /h

Priprema odgovora/ izjašnjenja na zahtev organa

30 €

25 €

 * Od 1.avgusta 2017.god NUDIMO OBJEDINJEN PAKET USLUGA STALNOG ZASTUPNIKA ZA SR NEMAČKU I AUSTRIJU
** POSEBAN POPUST OSTVARUJU ČLANICE PUMEDTRANSA 
Klijenti koji koriste i uslugu zastupanja u pogledu minimalne cene rada, ostvaruju za ovu uslugu dodatni popust od 20%.