Propisi o upućivanju vozača u EU

08Jun_Evropa karta nova.png

Austrija

BSG-LD

Zakon o suzbijanju socijalnog dampinga

020-austria.png

Primena:

 • Bilateralni saobraćaj (svi prevoznici) 

 • Kabotaža (prevoznici iz EU)

Obaveza prijavljivanja vozača: 

 • Da, za prevoznike iz EU, isključivo preko zvaničnog portala 

 • Prevoznici iz zemalja izvan EU nisu, do daljeg, u obavezi da prijavljuju upućivanje vozača, ali vozači na zahtev kontrolnih organa moraju prezentovati zakonom propisanu dokumentaciju. 

Trajanje prijave: 

 • Do 6 meseci, uz obavezno unošenje registarske oznake vozila.

Predstavnik u Austriji:

 • Poželjno, ukoliko nije imenovan,  predstavnikom se smatra svaki vozač pojedinačno.

  

Minimalna zarada:

 • Prema kolektivnom ugovoru u sektoru prevoza robe, od 1. januara 2020. godine minimalna satnica vozača kreće se od 9,80 € do 11,06 € po radnom satu, u zavisnosti od kvalifikacije i godina staža kod poslodavca. 

   

Obavezna dokumentacija u vozilu:

 • Kopija prijave na portalu (preduzeća iz EU);

 • Izvod iz ugovora o radu saglasno Direktivi 91/533/EEZ ili kopija ugovora o radu (prevod na nemački jezik);

 • A1 obrazac (ne odnosi se na preduzeća iz trećih zemalja);

 • Radna evidencija za prethodnih 28 dana;

Kontrola primene:

 • Redovna kontrola na putevima: Od vozača se zahteva da prezentuju propisanu dokumentaciju, kontrolni organi prihvataju dokumenta na elektronskim uređajima (mobilni telefoni, tableti) ili uputstvo kako da pristupe podacima na cloud serverima;

 • Povremene dokumentarne kontrole: na zahtev organa neophodno dostaviti obračune zarada i dokaze o isplati zarade u skladu sa Kolektivnim ugovorom u sektoru prevoza robe;

 • Od 01.01.2020. austrijski organi (policija, carina, finansijska inspekcija) sprovode redovne kontrole na putevima i dokumentarne kontrole.

 

Kaznena politika:

 • Rigorozna;

 • Kada vozač ne poseduje neophodna dokumenta u vozilu ili kada se nedostajuća dokumenta dostave nakon zadatog roka - od 500 do 5.000 evra, za svaki pojedinačni slučaj, odnosno od 1.000 do 10.000 evra kod ponovljenog prekršaja;

 • Kada vozač nije na vreme prijavljen ili prijava nije izmenjena (napr. izmena registarske oznake kamiona) - od 1.000 do 10.000 evra za svaki pojedinačni slučaj, odnosno od 2.000 do 20.000 evra kod ponovljenog prekršaja;

 • Kada poslodavac, po zahtevu organa kontrole, u datom roku ne dostavi neophodnu dokumentaciju, ne poseduje podatke o isplatama zarade ili vozačima za radno vreme u Austriji ili isplaćuje zaradu nižu od propisane - od 1.000 do 10.000 evra za svaki pojedinačni slučaj, odnosno od 2.000 do 20.000 evra kod ponovljenog prekršaja, a ako je prekršaj učinjen kod više od 3 vozača od 4.000 do 50.000 evra;

 • Napomena: u slučaju kada je učinjeno više prekršaja, kazne se izriču za svaki pojedinačni prekršaj.